Η κρίση που προκλήθηκε από το COVID-19 ενίσχυσε τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως για τα άτομα που ανήκουν σε δύσκολα κοινωνικοοικονομικά στρώματα
Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των ιδιαίτερα δύσκολων γεγονότων της ζωής και των επιπτώσεων στην ψυχική υγεία.
Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται επίσης ως μία από τις πιο πολύτιμες δεξιότητες απασχόλησης και στο μέλλον θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση σε όλους τους κλάδους και τις εταιρείες.

Σχετικά με το έργο:

Η σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής, από προσωπική άποψη έως επαγγελματικό επίπεδο, γίνεται όλο και πιο συχνή. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες στον τομέα, "οι άνθρωποι με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη έχουν 7,6 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν υψηλές βαθμολογίες σε αποτελέσματα" όταν εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα, τις σχέσεις, την ευημερία & την ποιότητα ζωής. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να υποστηρίξει ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες, δηλαδή ενήλικες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούντα περιβάλλοντα, άνεργους, που αντιμετωπίζουν οικονομικά και γεωγραφικά εμπόδια, που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, ενήλικες με αναπηρίες, να αναπτύξουν ικανότητες στη διαχείριση των συναισθημάτων τους και να γίνουν πιο ανθεκτικοί συναισθηματικά.