Κύριος στόχος του έργου: Το έργο “EI4Future” θα ενδυναμώσει ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το LLP και τη Συναισθηματική Ανθεκτικότητα, μέσω της ανάπτυξης ενός Εγχειριδίου που βασίζεται σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους και ανάπτυξης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ομάδα-στόχος του έργου:
Ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες – 175 άτομα συνολικά (50 συμμετέχοντες από τον οργανισμό INDEPCIE και 25 συμμετέχοντες από κάθε χώρα εταίρο του έργου), που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κοινωνικά εμπόδια
 • Οικονομικά εμπόδια
 • Αναπηρία
 • Εμπόδιο με μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Γεωγραφικά εμπόδια
 • Πολιτισμικές διαφορές

Τελικοί δικαιούχοι του έργου:

Ψυχολόγοι και επαγγελματίες που ασχολούνται με την προσωπική ανάπτυξη, τη βελτίωση των δεξιοτήτων ζωής, τη

 • διασφάλιση της ευημερίας των ενηλίκων
 • Πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβουλευτικές εταιρείες επιχειρήσεων.
 • Οργανισμοί εκπαίδευσης/κατάρτισης, ΜΚΟ και ινστιτούτα, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Τοπικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής
 • Μέλη εθνικών συμβουλευτικών επιτροπών και εμπειρογνώμονες από συνεργαζόμενους εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς

Ημερομηνία έναρξης: 1η Ιανουαρίου 2022

Διάρκεια: 24 μήνες

Χρηματοδοτείται από: την Επιτροπής της ΕΕ

Μέτρο: Εκπαίδευση ενηλίκων: Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων